LetMeRepair Benelux - Privacyverklaring

 1. Inleiding
 2. Wat zijn persoonsgegevens
 3. Over ons
 4. Persoonsgegevens die we verwerken
 5. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
 7. Opslag van persoonsgegevens
 8. Gegevens delen met derden
 9. Veiligheidsmaatregelen
 10. Uw rechten als betrokkene
 11. Contact met ons opnemen
 12. Veranderingen in de privacyverklaring
 13. Klachten

 1. Inleiding

Het doet ons, als LetMeRepair Benelux BV, genoegen dat u belangstelling heeft in onze onderneming, diensten en services. We vinden het belangrijk uw persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. We leggen u bovendien uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

 

2. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens wil zeggen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van identificatoren zoals een naam, identificatienummer, gegevens over de locatie, een online identificator of één of meerdere factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Dit houdt informatie in zoals uw feitelijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet kan worden gekoppeld aan uw feitelijke identiteit - zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site - wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

 

3. Over ons

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens door LetMeRepair Benelux BV, inclusief alle onze vestigingen in Luxemburg en in Nederland.

 

Ons geregistreerde kantooradres is:

LetMeRepair Benelux BV
Schippersstraat 7
3500 Hasselt

België

 

Keurweg 16

5145 NX Waalwijk

Nederland

 


 

Als u vragen heeft over hoe we persoonsgegevens verwerken, of u uw rechten als betrokkene op het gebied van gegevens wilt uitoefenen, neem dan per e-mail contact met ons op via:

Belgie en Luxemburg: privacy@letmerepair.be

Nederland: privacy@letmerepair.nl

 

4. Persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u ons uw gegevens heeft doorgegeven voor het aangaan van een serviceverleningsovereenkomst met ons, of we hebben uw persoonsgegevens van derden ontvangen voor het verlenen van service en ondersteuning voor de producten van een van onze klanten / fabrikanten. Het kan bovendien zijn dat u ons uw persoonsgegevens heeft doorgegeven voor aanpassing van onze service en diensten aan uw voorkeuren en belangstelling.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)
 • Naam onderneming
 • Adres onderneming
 • Betalingsinformatie (optioneel)

 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten / services verwerken we, afhankelijk van het gebruik dat u van het product of de services maakt, bovendien de volgende gegevens die kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens:

 1. Technische informatie, inclusief het internetprotocol-adres (IP) dat is gebruikt voor verbinding van uw apparaat met internet.
 2. Uw browsertype en -versie, de tijdzone, het soort browserplug-ins en de versies.
 3. Het besturingssysteem en platform.
 4. Informatie over uw bezoek, inclusief het Uniform Resource Locators (url) klikpad naar, door en van onze site.

 

Technische informatie

Om ervoor te zorgen dat elke bezoeker aan één van onze websites in staat is de desbetreffende site effectief te doorzoeken en te gebruiken, maken we gebruik van trackingsoftware om vast te kunnen stellen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. We gebruiken deze software niet voor het verzamelen van persoonsgegevens of individuele IP-adressen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in anonieme en/of verkorte vorm.

Ons cookiebeleid, met gedetailleerde informatie over hoe we cookies gebruiken, kunt u inzien via de startpagina van al onze websites.

 

5. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen, zoals die zijn gedefinieerd in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR):

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst
 3. Naleving van een wettelijke verplichting
 4. Vitale belangen van een betrokkene of andere natuurlijke persoon
 5. Gerechtvaardigd belang van LetMeRepair Benelux BV of derden.

Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld: marketing, veiligheid, IT-management, verbetering van producten, juridische procedures, interne ondernemingsprocessen.

 

6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens voor één of meerdere van de onderstaande doeleinden. De nummers achter elk doeleinde verwijzen naar de in het voorgaande genoemde wettelijke grondslag (artikel 5).

 1. om u de informatie te geven waarom u heeft gevraagd; [1, 2]
 2. om u de informatie te geven waarvan we denken dat die relevant is voor een onderwerp waarin u belangstelling heeft getoond; [1, 2, 5]
 3. voor de aanvang en voltooiing van commerciële transacties met u, of de entiteit die u vertegenwoordigt, voor de aanschaf van producten en/of services; [2]
 4. voor uitvoering van een overeenkomst die we met u of met de entiteit die u vertegenwoordigt zijn aangegaan; [2, 3]
 5. voor het nakomen van overeenkomsten met u voor service en ondersteuning van onze producten; [2, 3, 5]
 6. voor het garanderen van de veiligheid en betrouwbare werking van onze websites en de onderliggende commerciële infrastructuur; [5]
 7. voor het managen van de communicatie tussen u en ons; [2, 5]
 8. en voor het optimaliseren van de door ons aangeboden services. [5]
   

7. Opslag van persoonsgegevens

We slaan persoonsgegevens op overeenkomstig ons eigen beleid voor gegevensretentie, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wettelijke vereisten, bijvoorbeeld fiscale regelgeving. Dit houdt o.a. in dat uw gegevens enkel en alleen binnen Europa op servers worden opgeslagen.

 

8. Gegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden nu en in de toekomst niet door ons gedeeld, verkocht, overgedragen of anderszins doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of nodig voor het doeleinde van de overeenkomst, om u services te verlenen of tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer u een bestelling plaatst of een dienst hebt aangevraagd kan het bijvoorbeeld nodig zijn uw adres en de gegevens van uw bestelling door te geven aan onze contractanten (bijvoorbeeld een zelfstandige die voor ons bij u thuis de reparatie uitvoerd).

 

Onze zakelijke partners zijn gehouden aan hun privacybeleid. We raden u aan voorafgaand aan de transactie hun privacybeleid door te nemen. Met name betalingen vallen onder het Privacybeleid van de betalingsverwerker.

 

Externe dienstverleners die uit onze naam gegevens verwerken zijn contractueel verplicht tot strikte geheimhouding, overeenkomstig art. 28 AVG.

We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de LetMeRepair groep voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, om services te verlenen of vanwege een gerechtvaardigd belang van LetMeRepair Benelux BV (bijv. voor gecentraliseerde administratie van klantenservice).


We kunnen indien nodig uw persoonsgegevens overal binnen Europa gebruiken en verwerken voor de in deze verklaring opgenoemde doeleinden. Uw gegevens zullen niet buiten de landen die vallen onder de strekking van de General Data Protection Regulation worden gedeeld.

9. Veiligheidsmaatregelen

We treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor bescherming van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die niet voor publiek toegankelijk is. Waar mogelijk maken we gebruik van encryptie voor beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie. Houd er echter rekening mee dat, alhoewel we alle mogelijke redelijke stappen nemen om uw informatie te beschermen, geen enkele website, overdracht via internet, computersysteem of draadloze verbinding compleet veilig is. In het betreurenswaardige geval dat uw persoonsgegevens gecompromitteerd zijn, stellen we u daar zo snel als onder de omstandigheden redelijkerwijs mogelijk is van op de hoogte.

 

10. Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we van u hebben. Neem voor uitoefening van deze rechten per e-mail contact op met privacy@benq.eu of maak gebruik van de gegevens in de paragraaf “Contact met ons opnemen” hieronder, met het verzoek om uw recht uit te oefenen. U heeft de volgende rechten:

Recht van toegang

U kunt vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben kosteloos in te zien. Mochten zich buitengewone omstandigheden voordoen waarin we weigeren informatie te verstrekken, dan zullen we die uitleggen. We behouden ons het recht voor lichtvaardige of krenkende verzoeken te weigeren. Als het beantwoorden van verzoeken extra tijd kan vragen of onredelijke en mogelijk door u te betalen kosten oplevert, zullen we u daarover informeren.

Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat we onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u hebben, kunt u ons verzoeken om correctie of aanvulling van deze gegevens. Dit recht kan worden gebruikt in combinatie met beperking van verwerking, om ervoor te zorgen dat onjuiste/onvolledige informatie niet wordt verwerkt alvorens die is gecorrigeerd.

Recht op wissing (het “recht om vergeten te worden”)

Wanneer er geen sprake meer is van een zwaarwegende wettelijke grondslag of gerechtvaardigde reden voor verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te wissen. We zullen alle redelijkerwijs mogelijke stappen nemen om te zorgen voor wissing. Let wel: Indien er sprake is van een dienst of service die wij hebben verleend, ook al heeft deze voor u kosteloos plaatsgevonden, dan mogen wij uw gegevens niet wissen maar zijn wij verplicht uw gegevens te bewaren op grond van hoger liggende wetgeving.

 

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons vragen te stoppen met verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben de gegevens dan nog wel, maar zullen die niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief voor het recht op wissing. U kunt uw recht om verwerking te beperken uitoefenen wanneer er sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist,
 2. de verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig,
 3. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor verwerking maar wel als onderdeel van een wettelijke procedure,
 4. er is gebruik gemaakt van het recht op het maken van bezwaar en bewerking is beperkt in afwachting van een besluit over de status van bewerking.

 

Recht op gegevensoverdracht

U kunt vragen om een kopie van de persoonsgegevens die LetMeRepair Benelux verwerkt. We geven de persoonsgegevens door in een algemeen gebruikelijk en machineleesbaar formaat. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die we hebben verwerkt op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een contractuele verplichting ten opzichte van u.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door ons wanneer:

 • verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang;
 • het doeleinde van verwerking direct marketing is;
 • verwerking geautomatiseerde besluitvorming en profilering inhoudt.
 •  
Identificatie

We kunnen u bij elk verzoek dat u doet vragen u te identificeren. Dit is om vast te stellen wie u bent, zodat uw persoonsgegevens niet gedeeld kunnen worden met andere personen, en om ervoor te zorgen dat eventuele veranderingen in de gegevens aangebracht worden in de juiste records.

 

Intrekken van uw toestemming

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Als u uw toestemming wilt herroepen, laat ons dat dan weten via een van de communicatiekanalen. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken. Dit is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die verwerkt zijn met uw toestemming.

Termijnen

We zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoeken reageren, maar niet later dan een maand. Als we deze uiterlijke datum niet halen, stellen we u daar vóór het vervallen van de uiterlijke datum van in kennis. Het kan zijn dat de antwoordperiode oploopt tot drie maanden vanwege de gecompliceerdheid of omvang van uw verzoeken.

 

11. Contact met ons opnemen

Opmerkingen, vragen of suggesties over deze privacyverklaring, of de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail sturen aan privacy@letmerepair.be voor Belgie en Luxemburg en privacy@letmerepair.nl voor Nederland.

 

U kunt bovendien contact met ons opnemen op ons kantoor via het onderstaande postadres of het volgende telefoonnummer:

 

Privacy Officer
LetMeRepair Benelux BV
Schippersstraat 7

3500 Hasselt

Belgie

+32 (0)78 353 454 

 

Privacy Officer

Keurweg 16

5145 NX Waalwijk

Nederland

+31 (0)41 6238 010

 

12. Veranderingen in de privacyverklaring

We doen onze uiterste best om deze privacyverklaring zo accuraat en correct mogelijk te houden. Het kan daarvoor nodig zijn onze verklaring aan te passen.

LetMeRepair Benelux BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht.
 

13. Klachten

Mocht u een klacht met ons willen bespreken, neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor gebruikmaken van de bovenstaande gegevens. Alle klachten worden op vertrouwelijke manier behandeld.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan, of over de afhandeling van een klacht van u over onze wijze van omgaan met uw gegevens, dan heeft u het recht uw klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.